Lovverk ny pipe/pipeskift

Pipeemner:

Pipeemner uten kammer er nå fritt salg. Pipeemner blir registreringspliktige når de kamres .

 

Skifte til annet kaliber:

Utdrag fra våpenforskriften:

Næringsdrivande, som har løyve til å drive med reparasjon eller tilverking etter våpenlova § 23, kan utan særskilt løyve skifte pipe eller på annan måte modifisere eit skytevåpen slik at det kan skyte ammunisjon i eit anna kaliber enn det skytevåpenet er registrert for. Ein endring av kaliber utan løyve kan likevel berre gjerast når skytevåpenet lovleg kan brukast til det godkjente ervervsgrunnlaget. Ved endring av kaliber utan løyveplikt skal den næringsdrivande sende melding til politiet med opplysingar om endringa på fastsett skjema. Slik melding skal sendast innan ei veke etter at pipa er skifta.”

 

Det er ikke lenger nødvendig å søke hvis du ønsker at vi skal  kamre om eller skifte ut ei pipe for deg til ett annet kaliber innen for samme bruksområde. Dette blir registrert hos oss og videresendt politiet. 

Samme bruksområde betyr eks jakt , alle kalibre godkjent for jakt kan registreres.

Hvis man skal ha ei ny pipe til systemvåpen , må man søke om dette.

 

 

Ny pipe i samme kaliber:

Registreres og meldes inn til politiet av oss, søknad ikke nødvendig.

 

Ny pipe i annet kaliber:

Registreres og meldes inn til politiet av oss, søknad ikke nødvendig. 

Hvis den gamle pipa ønskes beholdt, må man søke om dette.